Skip to content

Brande Sportsrideklub

Vedtæger for Brande Sportsrideklub 

§ 1
Klubbens navn: Brande Sportsrideklub, forkortet BSR
Klubbens hjemsted: Ikast-Brande Kommune
Klubbens stiftelse: 29. november 2011

§ 2
Klubbens formål er at vække interesse for og fremme ridesporten, samt at samle medlemmerne til udøvelse
af denne sport og på forsvarlig måde at drive rideetablissementet på Brande Ridecenter, Nordlundvej 53, 7330 Brande

§ 3
Klubben er medlem af Dansk Ride Forbund under Danmarks Idræts-Forbund samt Ikast-Brande kommune Kulturelt Samråd. 
Klubben og hvert enkelt af dens medlemmer er som følge heraf forpligtet til at rette sig efter de tre ovennævnte forbunds love, 
reglementer og bestemmelser, derunder de af pågældende forbunds fastsatte voldgiftsbestemmelser.

§ 4
Indmeldelse i klubben sker ved henvendelse til bestyrelsen, eller dennes befuldmægtigede. 
Medlemmer er aktive eller passive. Ryttere under 18 år kan kun optages som juniormedlemmer. 
Passive medlemmer kan optages i klubben uden ret til at deltage i ridesportslige aktiviteter. 
Udmeldelse af klubben kan kun ske til den 1. januar ved skriftlig henvendelse til kassereren inden den forudgående 1. december.

§ 4A
Æresmedlemmer kan udnævnes af klubben, når bestyrelsen fremsætter forslag derom på generalforsamling, og det vedtages af denne. 
Forslaget må ikke diskuteres, men kan på begæring underkastes en skriftlig afstemning. 
For vedtagelse kræves en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer. 
Æresmedlemmer har stemmeret på generalforsamlingen, er valgbare til bestyrelsen og betaler intet kontingent.

§ 5
Klubbens medlemmer og dens bestyrelse hæfter ikke for klubbens gæld eller andre forpligtelser.

§ 6
A) 
Bestyrelsen kan meddele karantæne af nærmere fastsat omfang, dog maksimalt 2 måneder, 
til et medlem der gør sig skyldig i usportslig optræden, eller på anden måde opfører sig til skade for klubben. 
For at denne beslutning skal være gyldig, kræves at flere end halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer stemmer for karantænen. 
Medlemmet skal have adgang til at udtale sig overfor bestyrelsen inden afstemning finder sted.
Denne afgørelse kan indbringes for distriktets forretningsudvalg inden 8 dage. 
Forretningsudvalgets afgørelse er inappellabel. Et eventuelt forretningsudvalgsmedlem fra den pågældende klub er inhabilt.

B) 
I særlige tilfælde kan bestyrelsen indstille til generalforsamlingen, at et medlem udelukkes fra klubben i et nærmere angivet tidsrum over 2 måneder. 
På generalforsamlingen afgøres sagen ved skriftlig afstemning, og for vedtagelse kræves et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer (blanke stemmer tæller for afgivne).
Medlemmet har krav på at være til stede og forsvare sig. 
Generalforsamlingens bestemmelse om udelukkelse kan af medlemmet indbringes for Dansk Ride Forbunds Amatør- og Ordensudvalg inden 4 uger.

C) 
I det af § 6 B omhandlende tilfælde kan generalforsamlingen ligeledes ved skriftlig afstemning og med et
flertal på 2/3 af de afgivne stemmer afgøre, at sagen via hovedbestyrelsen indbringes for Dansk Ride
Forbunds Amatør- og Ordensudvalg til afgørelse af, om der tillige skal ske en udelukkelse fra andre rideklubber 
eller eventuel indstilles til Dansk Idrætsforbund, at vedkommende udelukkes fra andre specialforbund under Dansk Idrætsforbund (eksklusion). 
Der betales fuldt kontingent i karantæneperioden og medlemmet må ikke deltage i klubbens aktiviteter. 
Karantænen kan medføre bortvisning fra klubbens områder.
For § 6 A og B gælder, at kontingent for indeværende periode skal betales.

§ 7
Klubbens regnskabsår går fra den 1.1 til 31.12. første regnskabsår løber dog fra stiftelsen til 31/12 2012.
Regnskabet forelægges den ordinære generalforsamling efter revision af ekstern statsautoriseret eller registreret revisor. 
Det reviderede regnskab skal foreligge senest 8 dage før generalforsamlingen afholdes, 
og kan rekvireres af klubbens medlemmer tillige med forslag for budget for næste år.

§ 8
Medlemskontingent for næstfølgende år fastsættes af bestyrelsen for et år af gangen, og forelægges på den ordinære generalforsamling til endelig godkendelse. 
For alle medlemmer opkræves medlemskontingentet helårligt forud, og er forfaldent til betaling senest 31.1. Er kontingentet ikke betalt senest 1 måned efter
forfaldsdagen, ophører vedkommendes medlemsrettigheder, og vedkommende kan kun optages på ny ved betaling af restance samt kontingent beløb indtil lovlig udmeldelse har fundet sted. Forfaldent kontingent skal betales uanset ophør af medlemsrettigheder. 
Bestyrelsen kan slette et medlem, der ikke har betalt kontingent rettidigt, og som heller ikke har betalt senest 14 dage efter at have modtaget krav herom.
Bestyrelsen er bemyndiget til at ændre alle honorar- og kontingentsatser i årets løb, men med ansvar overfor generalforsamlingen.

§ 9
Klubbens anliggender varetages af en bestyrelse på 5-7 medlemmer, der alle skal være fyldt 18 år. 
På generalforsamlingen vælges bestyrelsen samt 2 suppleanter. 
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær. 
Der afgår hvert år 3 eller 4 bestyrelsesmedlemmer, første gang efter lodtrækning. I tilfælde af vakance for formand eller andet bestyrelsesmedlem indtræder en af suppleanterne ind i bestyrelsen. Såfremt suppleanternes pladser er vakante, supplerer bestyrelsen sig selv indtil næste generalforsamling. 
Efter indtræden eller supplering konstituerer bestyrelsen sig på ny. Bestyrelsen nedsætter efter behov et antal primære udvalg blandt klubbens medlemmer. 
Genvalg kan finde sted.

§ 10
Bestyrelsesmøderne afholdes efter behov. Bestyrelsen indkaldes, hvis muligt, skriftlig med dagsorden. 
Alle beslutninger tages ved simpelt flertal, se dog § 6. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende og
i dennes fravær næstformandens. For at gyldig beslutning kan tages må mindst 3 af bestyrelsens
medlemmer være til stede og deltage i afstemningen. Sekretæren fører protokol over forhandlingerne, og et
beslutningsreferat underskrives ved det enkelte mødes afslutning. Ved møder med enkeltpersoner eller
offentlige myndigheder med mere underskrives protokollen af bestyrelsen på førstkommende
bestyrelsesmøde. Forhandlinger med offentlige myndigheder vedrørende køb og salg føres til protokols og
underskrives af klubbens forhandlere på stedet ved forhandlingens afslutning. Klubben tegnes af formanden
og kassereren i forening.

§ 11
Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed og indkaldes af bestyrelsen. Generalforsamlingen
afholdes hvert år inden 30. april. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være
bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Tiden og stedet for generalforsamlingen skal
tillige med dagsorden og de af bestyrelsen fremsatte og indkomne forslag meddeles klubbens medlemmer
på klubbens hjemmeside, via nyhedsmail og på opslag i klubben med mindst 14 dages varsel. 
Dagsorden skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent

2. Beretning fra bestyrelsen

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab

4. Fastsættelse af medlemskontingent

5. Behandling af indkomne forslag

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

7. Valg af suppleanter

8. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant

9. Eventuelt

På generalforsamlingen vælges personer ved almindelig flertal. 
Øvrige beslutninger ved simpelt flertal, se dog § 12 og 16. Afstemningen foregår ved håndsoprækning, med mindre bestyrelsen eller mindst 2 medlemmer kræver skriftlig afstemning, se dog § 6. Står stemmerne lige er forslaget forkastet. 
Der kan stemmes ved fuldmagt. Et medlem kan dog kun have fuldmagt for højest 1 fraværende medlem. 
Valgbar til bestyrelsen er medlemmer på 18 år og derover, hvis de ikke er i kontingentrestance og hvis de har været medlem af klubben i mindst 3 måneder. 
Stemmeret på generalforsamlingen har medlemmer på 18 år og derover, hvis de ikke er i kontingentrestance og hvis de har været medlem af klubben i mindst 3 måneder.
Forældre eller værge til medlemmer under 18 år kan overdrages stemmeretten med 1 stemme og kun 1 stemme uanset antal børn som er medlemmer. 
Bestyrelsen konstituerer sig selv.

§ 12
Lovændring kan kun vedtages af en generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for ændringen. 
Enhver ændring af lovene skal indberettes til Dansk Ride Forbund til godkendelse.

§ 13
Ekstra ordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen når denne anser det for nødvendigt, eller når
mindst 15 % af de stemmeberettigede, indgiver skriftlig begæring herom med angivelse af dagsorden. 
sidste tilfælde skal den ekstraordinære generalforsamling finde sted senest 3 uger efter begæringens modtagelse. 
Ekstra ordinære generalforsamlinger indkaldes med mindst 8 dages varsel.

§ 14
De på den ordinære generalforsamling, blandt klubbens medlemmer, valgte 2 revisorer reviderer årets
regnskaber, der efter regnskabsårets udløb skal forelægges disse senest 20 dage inden generalforsamlingen afholdes. 
Revisorerne skal derefter tilbagesende bestyrelsen det påtegnede regnskab senest 10 dage efter modtagelsen. 
Revisorerne vælges for 1 år af gangen. Genvalg kan finde sted.

§ 15
I de tilfælde som ikke er forudsete eller omtalt i disse love er bestyrelsen berettiget til at træffe den fornødne
afgørelse under en eventuel generalforsamlings senere sanktion eller forkastelse.

§ 16
Klubbens opløsning kan kun finde sted, når beslutning herom vedtages på to efter hinanden med mindst 14 dages mellemrum afholdte generalforsamlinger. 
Ved den første af disse generalforsamlinger skal beslutningen om opløsning vedtages med mindst 3⁄4 af de afgivne stemmer. 
Ved den anden generalforsamling kan opløsning vedtages med simpelt flertal. 
Eventuelle aktiver skal tilfalde ride sportslige aktiviteter inden for distrikt 11-13.

 

Redigeret marts 2015.